13 July, 2024

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το «chesssquare-club.com», αντιμετωπίζει το απόρρητό σας πολύ σοβαρά και δεσμεύεται να το σέβεται σύμφωνα με τα ανώτατα πρότυπα και εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που έχουν δηλωθεί κατά την εγγραφή σας ως πελάτης-μέλος ή ως επιχείρηση, και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής GDPR).

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι ο Σ.Ο. Θωμάς Γεωργίου που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μακρυνίτσας 3, τηλ: +302106451538, email: chesssquareclub@gmail.com

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται το chesssquare-club.com είναι: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, κωδικός πρόσβασης, διεύθυνση αποστολής ή/ και τιμολόγησης, πόλη/περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα, ενώ για εγγραφή εταιρείας (B2B): επωνυμία εταιρείας, αντικείμενο εργασιών, ΑΦΜ και ΔΟΥ.

Το chesssquare-club.com χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που μεταφέρετε κατά την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα για τους κάτωθι σκοπούς:

Τοποθέτηση, αποστολή ή/και τιμολόγηση των παραγγελιών με σκοπό την διευθέτηση των παραγγελιών που τοποθετούν ή θα τοποθετήσουν οι πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος, ενημερωτική επικοινωνία, προωθητικές ενέργειες, βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας.

Η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, γίνεται μόνο μετά από σχετική ενημέρωση του επισκέπτη/μέλους. Η συγκατάθεσή σας αποτελεί τη νομική βάση για τις ενέργειες επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας χωρίς τη συγκατάθεσή σας, ώστε να εκπληρώνονται υποχρεώσεις που απορρέουν από Νόμους, Κανονισμούς και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, και στις περιπτώσεις που καθορίζονται από το άρθρο 6 του GDPR.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Με την εγγραφή του στο chesssquare-club.com ως πελάτης-μέλος ή ως επιχείρηση, ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει την εγγραφή του και στη λίστα τακτικών ενημερώσεων μέσω e-mail με σκοπό την ενημέρωση του για προωθητικές ενέργειες της εταιρείας ή προϊόντα σε προσφορά. Όποτε επιθυμεί ο ίδιος μπορεί στη συνέχεια να αφαιρέσει το e-mail του από τη λίστα ενημερώσεων, μέσα από το λογαριασμό του.

Τα δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από εξωτερικούς συνεργάτες, με τους οποίους το chesssquare-club.com έχει υπογράψει συμβάσεις, που παρέχουν στην εταιρία επαγγελματικές, φορολογικές/ διαχειριστικές ή τεχνικές υπηρεσίες (παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, ταχυμεταφορές, cloud κλπ). Οι αναφερόμενοι ως άνω αποδέκτες λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τις αντίστοιχες λειτουργίες τους και αναλαμβάνουν δεόντως την επεξεργασία τους μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεσμευόμενοι για την τήρηση των όρων εμπιστευτικότητας καθώς και της πολιτικής απορρήτου του chesssquare-club.com και υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων του GDPR. Με εξαίρεση τα ανωτέρω, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, που δεν εκτελούν καθήκοντα εμπορικού, επαγγελματικού ή τεχνικού χαρακτήρα για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Το chesssquare-club.com τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία του από παράνομη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη, τροποποίηση, ακούσια καταστροφή.

Ο επισκέπτης/μέλος του chesssquare-club.com δικαιούται να υποβάλει αίτημα προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 15-22 GDPR, όπως: για να ενημερωθεί σχετικά με το εάν τα προσωπικά του δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, να επαληθεύσει το περιεχόμενο αυτών, την προέλευση, την ορθότητα, τοποθεσία, να λαμβάνει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, να ζητά τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, τη συμπλήρωση ελλείψεων, τον περιορισμό της επεξεργασίας στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον GDPR, καθώς και την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, αλλά και την αντίθεση σε δραστηριότητες απευθείας εμπορικής προώθησης.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του επισκέπτη εντός μηνός από την λήψη αυτού, ενημερώνοντάς τον γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους του άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του σύμφωνα με τον GDPR.

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για το e-shop chesssquare-club.com. Παρόλο που ο ιστότοπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους, σας ενημερώνουμε ότι το chesssquare-club.com δεν έχει πρόσβαση ούτε χρησιμοποιεί συστήματα παρακολούθησης των τεχνολογιών παρακολούθησης των χρηστών που μπορεί να ισχύουν σε άλλους ιστότοπους. Για τον λόγο αυτό, όταν επισκέπτεστε άλλον ιστότοπο μέσω συνδέσμου (link), θα πρέπει να επαληθεύετε την πολιτική απορρήτου των τρίτων μερών.

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ο λογαριασμός στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ενεργός και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.

Σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού, τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν, εάν υπάρχει έννομο συμφέρον του chesssquare-club.com ή νομική του υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής, βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορά παραβαίνει τον GDPR, έχετε δικαίωμα να ενημερώσετε τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή/ και να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Tα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/μέλος για να συνδεθεί στην ιστοσελίδα μας (Chrome, Mozilla Firefox κλπ). Η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί κατά περίπτωση τους παρακάτω τύπους cookies:

Session Cookies: Τα session cookies χρησιμοποιούνται αυτόματα μετά την εγγραφή του χρήστη μόνο για την αναγνώριση της εισόδου του στην ιστοσελίδα μας σε κάθε επόμενη επίσκεψη, ώστε να μην απαιτείται η σύνδεση του εκ’ νέου. Session cookies είναι το e-mail που δήλωσε ο χρήστης κατά την εγγραφή και σε κρυπτογραφημένη μορφή ο κωδικός πρόσβασης (για πελάτες-μέλη).

Cookies Προτιμήσεων: πρόκειται για cookies που έχουν να κάνουν με τις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη, με σκοπό την βελτίωση της εμπειρία και την διευκόλυνση κατά την πλοήγηση του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Cookies Λειτουργικότητας: επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του chesssquare-club.com, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι και την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist ή/και watchlist.

Cookies Διαφήμισης: με τα cookies διαφήμισης επιδιώκουμε να εμφανίζουμε διαφημίσεις ή προτεινόμενα προϊόντα σχετικές με τα ενδιαφέροντά του πελάτη/μέλους, ώστε να τον βοηθήσουμε να βρεί ευκολότερα αυτό που αναζητάει.

Cookies Στατιστικών: Μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε.

Όντας αναπόσπαστο λειτουργικό στοιχείο του chesssquare-club.com δεν παρέχουμε στον επισκέπτη/πελάτη τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει μέρος ή όλα τα cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του. Για το λόγο αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του ιδίου να αποφασίσει να αποχωρήσει από την ιστοσελίδα μας εάν δεν αποδέχεται την πολιτική των cookies μας.

Το chesssquare-club.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο ή/ και κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών της ιστοσελίδας.